En Smart Framtid är en podcast från Svenska ESF-rådet och Europeiska Socialfonden där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till ESF:s områden.

Programledare: Anna Olin Kardell
Producent: Marcus Pettersson

Nytt avsnitt varje fredag. Vill du lyssna i din telefon? Iphone eller android?

35. Tema: Integration – Kunskap- och resultatspridning
Idag bjuder En Smart Framtid på ett specialavsnitt. Vi närmar oss slutskedet av programperioden 2014 -2020. Det är naturligtvis en stor mängd erfarenheter som har samlats, därför bjöd Svenska ESF-rådet den 16 januari 2019 in till en heldag med syftet att sprida goda resultat och använda lärdomar ifrån projekt inom området integration och En smart framtid var självklart på plats! Av deltagarna får vi bland annat höra Joakim Tranquist som har genomfört en klusterutvärdering av fem kompetensutvecklingsprojekt i Sydsverige, Projektledaren Josefine Palmqvist Schultz somberättar om Arbetsförmedlingens nya projekt Jämställd etablering och Organisationsforskaren Andreas Diedrich som leder forskningsprogrammet Organizing Integration på Göteborgs universitet.


34. E-hälsa II – förändring i digitaliseringens spår
I digitaliseringens spår förändras många samhällsfunktioner och så även hälso- och sjukvården. Det gäller både för medarbetare och för de som är brukare eller patienter. Det handlar mindre om tekniken och mer om ett förändrat förhållningssätt till hur vi möts, hanterar information och organiserar verksamheten. Vi vet att vi måste förändra sättet vi arbetar på om vi ska klara framtidsutmaningarna inom välfärden. Möjliga vägar för denna förändring ska vi diskutera tillsammans med Patrik Sundström, programansvarig, e-hälsan SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, Eva Pilsäter Faxner, projektägare för det ESF-stödda projektet ”E-hälsalyftet” & projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö på Stockholms Läns Landsting, SLL, och Anna Spånt Enbuske, utredare på fackförbundet Kommunal.33. Tokigt på jobbet II – att komma tillbaka från arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Tidigare i En Smart Framtid har vi pratat om att många inte orkar med dom allt hårdare krav som ställs i arbetslivet. Men hur gör man när man så småningom ska börja ta sig tillbaka till arbetslivet igen? Att återvända till arbetet efter en lång sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är en komplex process med många involverade. Hur hanterar man den här processen på bästa sätt, och hur undviker man att människor hamnar mellan stolarna? Detta pratar vi om tillsammans med Evy Almstrand, projektledare projekt Inkluderande rehabilitering i Göteborg, Ante Jovic, delprojektledare i projekt Utökat aktiv i Göteborg, och Ida Thorell, affärsområdeschef för Misa ung och socialpsykiatrin på Misa.


32. Är skolan rustad för att ta hand om barn med funktionsnedsättningar?
En ny undersökning visar att 50% av de barn som har en diagnos inom autismspektrat går ut 9:an med ofullständiga betyg. En fullständig utslagning alltså. För många barn med NPF märks tecken på svårigheter i väldigt tidig ålder. Även om det ofta blir extra tydligt i samband med skolstart. Men många barn får inte det särskilda stöd de behöver och då oftast inte förrän långt senare. När de redan har misslyckats i skolan ofta under många år. Vilka orsaker det här har och framför allt hur vi kan agera kraftfullt för att stoppa utslagningen och ge varje barn förutsättningar att lyckas och trivas i skolan pratar vi om i dagens avsnitt tillsammans med Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas riksförbund och Åsa Karle, Specialpedagogiska skolmyndigheten.


31. Klarar vi matchningen
Det pratas mycket om det livslånga lärandet och förutsättningar för att ta sig in på en arbetsmarknad i förändring. Hur kommer samverkan mellan skola och arbetsliv se ut i framtiden? Kommer unga även i fortsättningen behöva att passera gymnasieribban? Och vad händer med yrkesutbildningarna? Dessa saker fokuserar vi på i veckans avsnitt av En Smart Framtid. Gästar gör Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande i DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete och Jonas Olofsson, ekonomisk-historiker och professor i hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet.


30. Tokigt på jobbet – om psykisk ohälsa i arbetslivet
Psykiska besvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Nästan hälften av alla sjukskrivningar år 2017 berodde på det. Detta pratar vi om tillsammans med Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och Lena Persson, projektledare för det ESF-stödda projektet Heja hälsan 2.0.

Mellan år 2011 och 2017 mer än fördubblades antalet sjukskrivningar med anledning av psykiatriska diagnoser. Vi vet idag att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Även om ökningstakten av sjukskrivningarna saktats ner, så stiger det fortsatt, mest för gruppen unga kvinnor. Vad vet vi om den arbetsrelaterade ohälsan och hälsan, och hur kan vi organisera arbetet så fler orkar ett helt arbetsliv?


29. Särvux, gymnasiesärskola och vägar till arbete
År 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter och att samhället ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta deras fulla inkludering och deltagande. I korthet alltså rätten att leva ett liv på lika villkor som alla andra. Delaktighet är ett av de viktiga nyckelorden som ska genomsyra funktionshinderpolitiken – alla ska kunna vara delaktiga i alla delar i samhället. Men hur ser den där delaktigheten ut i skola och arbetsliv? Det pratar vi om tillsammans med Gunnar Andersson, rektor i det ESF-stödda projektet Jobb i sikte, Sylvia Lindqvist, undervisningsråd på Skolverket. Arbetar med Lärlingscentrum och gymnasiesärskolan och Sara Dahl, undervisningsråd på Skolverket, och håller också i en insats som kallas etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning.


28. Nyanlända och vägar till arbete
I Sverige finns det totalt 211 000 utrikesfödda som är arbetslösa vilket är 21 procent av den gruppen. ESF arbetar med att stödja projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden i Europa. Pengarna används till att finansiera olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling. Idag gästas En smart framtid av projektet Klara, färdiga, gå! i Umeå som sökt medel via en utlysning från ESF. Medverkande: Josefin Denman, projektledare, Klara, färdiga, gå! Elisabeth Söderström Persson, Pedagog och speciallärare, SFI i Umeå och Patrick Joyce, forskare från Ratio.


27. Sociala Innovationer II – för strategisk förnyelse i arbetslivet
ESF och Forte var var med den gemensamma Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv huvudpartners till Social Innovation Summit som gick av stapeln i Malmö i veckan. Där presenterade de sin rykande färska rapport om just sociala innovationer i Europeiska socialfonden. Avsnittet gästas av rapportförfattarna Malin Lindberg, Professor vid avdelningen industriell design vid Luleå tekniska universitet och Anna Tengqvist, seniorkonsult på Kontigo. Vi får också höra några ord från beställarna, Annika Rosing, enhetschef nationella enheten ESF och Lars Wärngård, senior rådgivare på Forte.


26. Ungdomssatsningar – från projekt till produktion
Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten i Sverige hållit sig på relativt höga nivåer. Under 2017 var ungdomsarbetslösheten 17,8 procent bland de mellan 15 och 24 år.
Men det ser också ljust ut. Enligt de senaste siffrorna är arbetslösheten bland unga i Sverige idag lägre än den har varit på många år. Så vad är det som har gjorts och hur ska vi göra för att fortsätta minska antalet unga som ställs utanför? Om detta pratar vi om tillsammans med Malin Blomgren, sektionschef på Arbetsförmedlingen och projektledare för ESF-projektet Ung framtid och Mats Andersson, fd nationell samordnare på ESF-rådet.


25. E-hälsa
Ett stort e-hälsa projekt är på väg att avslutas och vi jobbar mot vision 2025 då vi i Sverige ska vara världsledande på digitalisering in om e-hälsa. Samtidigt finns det väldigt lite forskning inom området. Finns det en risk för att människan hamnar i kläm i denna tekniksträvan? Detta pratar vi om tillsammans med Viktoria Loo Skyman från Famna, projektledare för E-hälsoprojektet, samt Evamaria Nerell som arbetar på Socialstyrelsen med implementering av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i hälso-sjukvård och socialtjänst.


24. Gamingindustrin – Inkludering, jämställdhet och vägen till arbete
I Sverige idag har vi ca 80 000 UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hos många är spelintresset stort och det har gett dom färdigheter som inte alltid premieras på vår traditionella arbetsmarknad. Samtidigt så fullkomligt blomstrar en svenska spelindustrin. I veckans avsnitt pratar vi om inkludering och jämställdhet i gamingindustrin, men också hur ungdomars spelintresse kan vara vägen till jobb. Gäster: Katrin Dannberg, utvecklare på högskolan Skövde och projektledare för Studio Ludum, och Jasmine Isdrake, innovatör inom spelindustrin , speldesigner, kreatör och regissör.


23. Livsmedelsförsörjning
Vi har en dramatisk sommar bakom oss med en historisk torka. Enligt klimatexperter är detta det nya som vi måste vänja oss vid. Redan 2017 beslutade riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. Hur ska vi gå till väga för att bli självförsörjande och möta de nya klimatförutsättningarna? Detta ska vi prata om tillsammans med Thomas Bertilsson, Enhetschef näringspolitik på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Ingmar Paulsson, Handläggare Svenska ESF-rådet.


22. Kompetensförsörjning industri
Ryktet om den svenska industrins död är betydligt överdriven. Den är fortfarande stark och viktig för vår konkurrenskraft och vår ekonomiska tillväxt. Tillverkningsindustrin i Sverige idag står för ca 20% av vår BNP och 77% av landets export. Att vi hänger med i den tekniska utvecklingstakten är därför oerhört viktigt. Ändå är det svårt för industrin att hålla sig i fas. Så hur gör man för att kompetensutveckla en bransch i ständig förändring? Detta pratar vi om tillsammans med Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall och Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH och BTH samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum.


21. Vägar till integration
Genomsnittsåldern för en vuxen som invandrar är 29 år vilket betyder att många som anländer är i sin mest produktiva ålder med större delen av arbetslivet framför sig. Men hur ska man göra för att matcha kompetensen hos dessa personer med kvalifikationerna för arbetet.
Detta pratar vi om tillsammans med Catharina Bildt, seniorkonsult integration och kommunikation & Amir Amin, projektledare för det ESF-stödda projektet Etableringslyftet i Sigtuna.


20. Tokigt i plugget II – om psykisk ohälsa i skolan
Vi översköljs av alarmerande rapporter om att den psykiska ohälsan hos unga bara ökar och på liknande sätt ser det ut med skolavhoppen.
I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi vidare om psykisk ohälsa bland unga, ett samtal som vi påbörjade i förra veckans avsnitt.
Medverkande: Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på nordens välfärdscenter, och Alva Göransson, gymnasieelev som ingår i det SECiSO projketet i Sundsvall som det berättades om i förra avsnittet.


19. Tokigt i plugget – om tidiga insatser mot psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan hos unga ökar, allt fler mår dåligt och många klarar inte längre av skolan. På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Samtidigt är det värt att tänka på att 80 procent av alla barn och ungdomar faktiskt mår bra. Är det så att vi överdriver den psykiska ohälsan hos unga som kanske egentligen borde betraktas som normala motgångar i livet? Hur ska vi arbeta mer förebyggande och hur känner ungdomarna själva och vad vill dom att vuxensamhället gör?! Detta ska vi prata om med inga mindre än Kerstin Evelius, regeringens nationella samordnare för psykisk ohälsa & Annika Bostedt, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
Veckans avsnitt är första delen av två om psykisk ohälsa i skolan.


18. Rekrytera bredare
På Skills 360 Hackathon deltog myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans jobba på att hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vad kan den här typen av sammankomster bidra med, ger det dem det resultat vi önskar och hur kan vi eventuellt skynda på utvecklingen? Det pratar vi om tillsammans med Hedda Lindselius, samordnare Hackaton, Arbetsgivarverket & Marianne Öberg-Håkansson, nationell samordnare på svenska ESF-rådet.


17. Bodil Jönsson recept på ett gott arbetsliv
Hur förhåller vi oss egentligen till tiden och till vårt arbete? Hur medvetna är våra val kring hur vi fördelar vår tid, vad är är inlärda normer och kan vi våga utmana oss i tanken? En som verkligen utmanat vårt tänkande kring tid och arbete och som förmodligen tänkt mer på det än de flesta av oss andra är dagens gäst, Bodil Jönsson. ”Det har smugit sig in i huvudet på folk att arbete är allt” säger hon och hur det är med det är en av sakerna som det kommer pratas om i dagens program.


16. Sociala innovationer
Framtidens utmaningar kräver nytänk och i veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi sociala innovationer, och vi gör det tillsammans med Malin Lindberg, professor, avdelningen för industriell design vid LTU, och Christian Råbergh, fd ESF-analytiker med fokus på transnationellt samarbete och sociala innovationer.


15. Sociala företag
Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att nå personer som står utanför arbetsmarknaden och få dem delaktiga och engagerade i olika slags affärsdrivande företag. Detta pratar vi om tillsammans med Jenny Hjalmarsson, kvalitetssamordnare och projektchef på Famna & Sven Bartilsson, senior konsult på Coompanion.


14. Pånyttfödd bergsnäring
Gruvindustrin i Sverige är framgångsrik, trots det är gruvarbete som yrkesval inte särskilt attraktivt. Hur når vi ut så att fler ser gruvnäringen som sin framtida arbetsplats? Medverkande: Jan Johansson, professor Arbetsvetenskap, LTU och Ninni Broström, Projektledare, ESF-projektet RockCamp.


13. Nyanlända – från akuta insatser till långsiktigt integrationsarbete
Nyanlända är inte en homogen grupp och därför kan man inte ha samma metod och samma väg in för dem på den svenska arbetsmarknaden. I veckans avsnitt pratar vi om individbaserade insatser tillsammans med Michal Ulatowski, sektionschef för arbetsförmedlingen i Kalmar län och Göran Hallin, Strategisk rådgivare på Kontigo.


12. Universell design II
Veckans avsnitt är andra delen om Universell design inspelat under Almedalsveckan och nu lyssnar vi till vad forskningen säger och kan ge oss för kunskaper och insikter. Gästar scenen gör Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska universitet & Mattias Elg, professor ekonomisk och industriell utveckling, Linköping universitet. Vi får också höra kloka tankar från experter i publiken, och så några ord från Svenska ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw.


11. Jämställdhet
Trots att forskning visar på att företag vinner på att ha balans mellan könen så har vi inte riktigt nåt dit än, och i veckans avsnitt av en smart framtid diskuterar vi Jämställdhet i arbetslivet tillsammans med Pia Höök, diveristy manager på Skanska & Christer Carlsson, ombudsman Byggnads, projektledare för ESF-projektet ”En byggbransch för alla”.


10. Bygga och odla för hållbarhet
Veckans avsnitt av en Smart framtid är andra delen av det seminarium ESF höll under Järvaveckan. Vi fortsätter diskussionen med inriktning på hur man kan bygga och odla för hållbarhet och integration, tillsammans med Madeleine Nobs från NCC, Eva Eriksson, Skanska och Lena Friblick från ESF-projektet Växtplats Rosengård. Och så får vi höra Svenska ESF-rådets GD Lars Lööw berätta mer om hur man arbetar med utvärdering av projekt.


09. Gigekonomi
Nya tekniska plattformar förvandlar tillfälliga påhugg till en möjlig försörjning, inte minst för grupper långt från arbetsmarknaden. Men hur vet man att den som kör soffan till tippen eller lämnar maten vid dörren har schysta arbetsvillkor?
I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi gigekonomi tillsammans med Maria Dalhage, enhetschef extern digitalisering, Arbetsförmedlingen & Jacob Rudbäck, vd och grundare, Yepstr.


08. Universell design
Veckans avsnitt är inspelat i Almedalen och vi diskuterar hur vi kan vi skapa flexibla arbetsplatser som redan från start utformas för att vara tillgängliga och passa alla i största möjliga utsträckning utan behov av individanpassningar och specialutformning? Universell design av verksamheter blir allt viktigare för att öka möjligheterna till innovativt arbete, inkludering och lärande mellan olika kompetenser.
Medverkande: Malin Ekman Aldén, GD, Myndigheten för delaktighet. Jonas Frycklund, ekonom Svenskt Näringsliv. Dolores Kandelin Mogard, Akademikerförbundet SSR. Per Iversen & Annika Bergman, Hudiksvalls kommun. Leif Klingensjö, SKL. Kerstin Nilsson (S), Socialförsäkringsutskottet. Lars Lööw, GD Svenska ESF-rådet.


07. Näringsliv och breddad rekrytering
Vi lever i ett samhälle där vi inom flera yrkesområden skriker efter personal samtidigt som många människor som av någon anledning tillhör en mer utsatt grupp går utan arbete. Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells och Farzad Golchin, VD på Novare Potential delar med sig av tankar och goda idéer om hur vi kan få in dessa människor i arbetslivet.


06.Ekologisk hållbarhet
I veckans avsnitt av En smart framtid gästas vi av Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC och Fredrik Moberg, kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre, och vi pratar om hur företag kan arbeta mer hållbart, både ekologiskt och socialt.


05. Integration
I veckans avsnitt av En smart framtid besöker vi Järvaveckan och pratar Integration med Sahhanim Yildiz Cernvall och Andrea Bengtsson från det lyckade integrationsprojektet YFI. Med sig på scen hade de också Patrick Joyce, Ratio och Jacob Lundberg, Timbro. Och så fick vi höra några tankar från Svenska ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw.


04.Utblick 2050
Två av tre barn som börjar skolan till hösten kommer i framtiden att arbeta inom yrken som idag ännu inte existerar. Hur rustar man den kommande arbetskraften inför detta, och vems är ansvaret? I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi om den svenska arbetsmarknaden under tre decennier, med utblick mot 2050!
Gäster: Jan Edling, analytiker på Flexicurity och Ann-Therése Enarson, VD på Futurion, TCO:s fristående tankesmedja.


03.Digitalisering
Vad för utvecklingen av robotar och AI med sig? Försvinner jobben eller kommer det kanske nya arbetsuppgifter? Hur kommer vårt framtida yrkesliv se ut? I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi Digitalisering.
Gäster: Lars Wärngård, Senior rådgivare på Forte och ansvarig för Templatformen hållbart arbetsliv och Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum i Norrköping.


02. Lika rättigheter och möjligheter
I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi om lika rättigheter och möjligheter. Om hur #metoo visade på hur utbredd diskriminering är, och om lyckade projekt för att minska diskriminering i arbetslivet.
Gäster: Johanna Kumlin, forskare i sociologi, tidigare expert på DO och Per Iversen, kompetensförsörjningsstrateg, Hudiksvalls kommun.


01. Äldre i arbetslivet
I första avsnittet av En smart framtid pratar vi om äldre i arbetslivet. Livslängden bland svenskar ökar och med det kommer förslag om höjd pensionsålder. Om alla ska bli 100 år, kan vi då träda in på arbetsmarknaden vid 28 och ut när vi är 65?
Samtidigt visar undersökningar att ålder blir en negativ faktor för arbetssökande redan från fyllda 40 år.
Gäster: Lars Lööw, GD, Svenska ESF-rådet och Marianne Parmsund, Centrum för arbets- och miljömedicin.